Algemene voorwaarden

DEFINITIES

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten.
 • Opdrachtnemer: Language Helps

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten offertes met de opdrachtgever.

OFFERTES

 • Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Language Helps is slechts aan de offertes gebonden indien aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd.

CERTIFICERING

 • Alle deelnemers ontvangen na afloop van een traject een certificaat, waarin het behaalde niveau volgens het geldende European Framework wordt vermeld.
 • Certificering is alleen mogelijk, als deelnemer(s) minimaal 70% van de hele cursus aanwezig waren.

BETALINGEN

 • De overeengekomen prijs is exclusief BTW, reis- en materiaalkosten (0,28 per kilometer).
 • De betaling dient voor aanvang de cursus te zijn voldaan.
 • Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd.
 • Indien niet anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen  30 dagen na factuurdatum te voldoen.

OVERMACHT

 • Bij ziekte, overmacht, onvoorziene omstandigheden aan de kant van Language Helps, meldt Language Helps dit onmiddelijk aan de opdrachtgever en behoudt Language Helps zich het recht voor een overeenkomst hetzij geheel hetzij gedeeltelijk op te schorten of op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. De opdrachtgever is gehouden tot afname en vergoeding van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht en declaraties van gemaakte kosten.

GEHEIMHOUDING

 • Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 • Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, behoudt Language Helps alle intellectuele eigendomsrechten op door Language Helps uitgevoerde opdrachten.

ANNULERING

 • Annulering van een opdracht dient schriftelijk plaats te vinden en kan zonder kosten tot vier weken voor aanvang geschieden. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang wordt de helft van het honorarium in rekening gebracht. Als er minder dan twee weken voor aanvang van de opdracht geannuleerd wordt, brengt Language Helps de reeds gemaakte kosten (voorbereiding, materiaalkosten e.d.) in rekening alsmede een vergoeding voor winstderving.
 • Annulering van een sessie tijdens een traject dient uiterlijk 48 uur van tevoren worden doorgegeven, anders wordt deze in rekening gebracht. Een traject dient binnen 1 jaar afgerond te zijn.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle door Language Helps te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.